Assassin’s Creed Nexus இல் Ezio, Kassandra மற்றும் Connor இடம்பெறும்

Assassin’s Creed Nexus ஆனது முந்தைய தலைப்புகளில் இருந்து சில ரசிகர்களுக்கு பிடித்த கதாநாயகர்களான Ezio Auditore, Kassandra மற்றும் Connor ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.