வேடிக்கை மற்றும் அனிம்லேப் சடங்கு பெருமையை ஸ்ட்ரீம் செய்ய அமைக்கவும்

பிரபலமான ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள், ஃபனிமேஷன் மற்றும் அனிம்லேப் பல நாடுகளில் ஐடோலி பிரைட் ஸ்ட்ரீம் செய்ய அமைக்கப்பட்டுள்ளன.