நீதிபதி ஜூடி விரைவில் தொலைக்காட்சிக்கு வருகிறார்

நீதிபதி ஜூடி என்று பிரபலமாக அறியப்படும் ஜூடி ஷீண்ட்லின் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியுடன் தொலைக்காட்சித் திரைகளுக்குத் திரும்புவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.